Delovanje komisije v letu 2016

Komisija je bila junija preimenovana v Pravopisno komisijo pri SAZU in ZRC SAZU in tako postala skupno standardizacijsko telo obeh ustanov. Mandat novoimenovane komisije traja od junija tri leta. Člani ožjega sestava so se v letu 2015 sestali petkrat; eno od teh srečanj je bilo namenjeno uskladitvi stališč glede rabe velike in male začetnice pri zemljepisnih imenih (julij 2016) s predstavniki Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pri Vladi Republike Slovenije.    

Dejavnost Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU v letu 2016 je bila usmerjena v dokončno uskladitev poglavja o rabi velike in male začetnice ter pripravo geslovnikov za pravopisni slovar, ki se nahaja na portalu Fran (gl. poročilo za leto 2015) pod imenom Slovar pravopisnih težav. Ob tem je komisija pripravila tudi utemeljitve bistvenih sprememb (npr. ukinitev nestičnega vezaja, sprememba zapisovanja krajevnih imen, kodificiranje zaščitenih imen in znamk) in novosti (npr. kodifikacija nadomestnih imen, jedi, zapisovalnih načinov v elektronskih besedilih) v dotlej prenovljenih pravopisnih pravilih. Za uskladitev v okviru širšega sestava je pripravljeno poglavje »Krajšave« (tj. kratice, okrajšave, simboli, formule). Ob tem so bile predlagane tudi spremembe dosedanjih pravorečnih pravil za kratice in stičnost nekaterih večbesednih okrajšav. 

HD, februarja 2017

Delovanje komisije v letu 2015

Pravopisna komisija pri SAZU v ožjem sestavu se je v letu 2015 sestala petkrat. Na sejah so sodelovali vsi člani ožjega sestava.

Dejavnost Pravopisne komisije v letu 2015 je bila namenjena pripravi besedila za nova pravopisna pravila: potem ko je bilo leta 2014 pripravljeno in v okviru ožjega sestava dokončno usklajeno poglavje »Pisna znamenja«, je bilo v letu 2015 pripravljeno poglavje »Velika in mala začetnica«, pri katerem so sodelovali sodelavci Inštituta za slovenski jezik (doc. dr. Aleksandra BIzjak Končar, doc. dr. Nataša Jakop, dr. Peter Weiss, doc. dr. Tina Lengar Verovnik in doc. dr. Helena Dobrovoljc), članica širšega sestava ga. Marta Kocjan Barle in vsi trije zunanji člani ožjega sestava, akad. prof. dr. Janez Orešnik, izr. prof. dr. Hotimir Tivadar in dr. Andrej E. Skubic, pri zemljepisnih imenih pa smo sodelovali tudi z dvema članoma Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (KSZI), dr. Dragom Kladnikom in dr. Dragom Perkom.

Del sodelavcev ožjega sestava PK, ki deluje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ob pravilih pripravlja slovarski del pravopisa, imenovan Slovar pravopisnih težav, ki je objavljen na portalu Fran in ki predstavlja gradivsko razširitev pravil. Ob slovarju je na portalu Fran objavljena tudi zbirka Pravopisne kategorije s podnaslovom Problemski sklopi Slovarja pravopisnih težav je nabor pravopisnih kategorij, ki omogoča uporabnikom  vpogled v proces prenove pravopisnih pravil.
V Slovarju pravopisnih težav najdemo slovarske sestavke s konkretnimi podatki o zapisu, izgovoru, rabi, besedotvornih možnostih besede, posredno pa je uporabnik obveščen tudi o tem, v kateri problemski okvir se izbrana iztočnica uvršča, katere besede še sodijo v ta okvir in kako se problem rešuje na višji ravni, torej v pravopisnih pravilih. 

HD, februarja 2016

Delovanje komisije v letu 2014

Pravopisna komisija pri SAZU (dalje PK) se je v letu 2014 sestala petkrat. Na sejah so sodelovali vsi člani ožjega sestava:
doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar (ZRC SAZU), doc. dr. Helena Dobrovoljc (ZRC SAZU in FH UNG; predsednica komisije), dr. Andrej Ermenc Skubic (pisatelj in prevajalec), dr. Nataša Jakop (ZRC SAZU), doc. dr. Tina Lengar Verovnik (FDV UL in ZRC SAZU), akad. prof. dr. Janez Orešnik (SAZU), izr. prof. dr. Hotimir Tivadar (FF UL), akad. prof. dr. Jože Toporišič († 2014) (SAZU), dr. Peter Weiss (ZRC SAZU).  


 

Člani širšega sestava komisije so vabljeni k sodelovanju ob obravnavi posameznih področij. Člani ožjega sestava PK z Inštituta za slovenski jezik se od oktobra srečujejo na delovnih srečanjih vsaj trikrat mesečno in pripravijo gradivo za skupno obravnavo na sejah ožjega sestava. 


Dejavnost PK v letu 2014 lahko zaokrožimo v več sklopov. Poleg prenove pravopisnih pravil (za širšo razpravo je pripravljeno prvo poglavje o rabi pisnih znamenj, delo nadaljujemo s poglavjem o rabi velike in male začetnice) so trije člani PK so vključeni v uredniški odbor Jezikovnega svetovanja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, tj. dejavnosti, ki najbolj avtentično odseva jezikovne/normativne zadrege jezikovnih uporabnikov slovenščine. Posamezna vprašanja presegajo pristojnosti dnevnega svetovanja in zahtevajo ponovno preučitev jezikovnih dejstev, na osnovi katerih se bodo spremenila tudi obstoječa pravila. Za ekspertna mnenja so po potrebi zaprošeni tudi člani širšega sestava PK.

Člani ožjega sestava PK so pregledali tudi problemske sklope posameznih redakcij Slovarja pravopisnih težav Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, katerega prva (poskusna) različica je objavljena na slovarskem portalu Fran. Slovar pravopisnih težav kot rastoči (sprotno dopolnjevani) slovar na portalu je zasnovan po problemskih sklopih in bo nastajal vzporedno s pravopisnimi pravili. Vsak problemski sklop (trenutno jih je objavljenih sedem: črke (latinske, grške), simboli, okrajšave, vezalne zloženke, lastna imena tipa Lea, slovenska ženska in moška lastna imena, svojilni pridevniki iz teh imen) v opisu na spletišču vsebuje tudi novosti glede na obstoječo kodifikacijo. Status teh pravopisnih redakcij je na ravni »predloga«, ki ga skupina daje v presojo PK in (glede na spletno objavo) tudi pišoči javnosti. Po odobritvi PK bodo redakcije dobile status »sprejeto«. 

Nekatera aktualna jezikovna vprašanja se dotikajo bolj jezikovnokulturne problematike kot konkretnih normativnih problemov, zato je PK svoji ustanoviteljici predlagala ustanovitev telesa po zgledu nekdanjega Jezikovnega razsodišča, ki bi se odzivalo na aktualne jezikovne zadrege slovenščine v javni rabi. Predlog bo II. razredu SAZU predstavil član PK, akad. Orešnik.

HD, marca 2015