Komentarji k poglavjem Pravopisa 8.0

Pravopisna pravila so predstavljena javnosti tudi s komentarjem, ki pojasnjuje način razmišljanja in posamezne odločitve Pravopisne komisije. Na portalu Fran bodo objavljena poglavja v obliki, primerni za javno razpravo.

O zgradbi pravil in oddajanju komentarjev

Vsako pravopisno poglavje je notranje členjeno v skladu z normativno in vsebinsko raznolikostjo ubeseditev. Tako osnovnemu pravilu sledijo posebnosti, za zahtevnejše uporabnike verjetno najzanimivejši del, ki prikazuje izjeme in odstopanja od normativno obvezujočega pravila. S pisalom pa je označen slogovni napotek, ki predstavlja dejstva, pomembna za lažje razumevanje osnovnega pravila, ali nakazuje okoliščine, s katerimi se srečujemo pri neformalnem sporazumevanju.


Ob vsakem členu lahko prispevate svoj komentar, mnenje ali predlog. To storite tako, da kliknete na polje »Oddajte komentar«. Namen portala je namreč vzpostavljanje dialoga z laično in strokovno javnostjo o predstavljenem predlogu novih pravil.
Navajanje posameznih členov oz. paragrafov je v predlogu novih pravil spremenjeno, saj se vsako poglavje številči na novo, zato je priporočljivo navesti rimsko števko za poglavje in za poševnico še arabsko za označevanje konkretnega člena, npr. {I/3} beremo: tretji člen poglavja »Pisna znamenja«.

Objavljena poglavja


Na spletišču Pravopisne komisije bomo ob objavah posameznih poglavij Pravopisa 8.0 predstavljali tudi komentarje in pojasnila, ki bodo nastajala ob javni razpravi.

  1. Pisna znamenja (1. 12. 2019)
  2. Krajšave (1. 12. 2019)